Samenwerkende Psychologen Amsterdam

Praktijkreglement

Verhinderd?

Als u uw afspraak niet kunt nakomen horen wij dat graag minimaal 24 uur van tevoren. Ontvangen wij uw bericht korter dan 24 uur van tevoren of vergeet u een afspraak af te zeggen, dan brengen wij een bedrag van €50 in rekening.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om beter zicht te krijgen op behandelresultaten hebben de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de invoering van metingen die regelmatig worden afgenomen tijdens de behandeling. Voor de uitvoering van die metingen werken wij samen met het bureau Telepsy . Bij aanvang van uw behandeling en in de loop van de behandeling zal Telepsy u om die reden vragenlijsten via de mail toesturen die u in een beveiligde internetomgeving kunt invullen. Alleen de behandelaar krijgt de resultaten van de meting te zien en vervolgens met u bespreken. Telepsy zelf heeft geen inzage in uw gegevens.

Wij zijn verplicht de ROM gegevens anoniem aan te leveren aan de Stichting Benchmark. Het doel van Stichting Benchmark GGZ is de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de aanlevering van deze gegevens kunt u dit bij ons kenbaar maken.

Waarneming

Bij afwezigheid of vakantie van uw behandelaar zal indien nodig met u worden afgesproken tot wie u zich kunt wenden. In geval van ernstige crisis buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Deze kan u in contact brengen met de crisisdienst van de GGZ.

Beroepscode en klachten

Wij hebben ons gecommitteerd aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit houdt onder andere in dat wij een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van alles wat met uw contact met ons te maken heeft. Daarnaast houden wij ons aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ook doen wij aan intercollegiale toetsing door middel van intervisie en hebben wij een waarnemingsregeling voor afwezigheid bij vakantie en ziekte. Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan kunt u dat altijd met uw behandelaar bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Ook kunt u om een andere behandelaar vragen. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Voor verdere informatie over de beroepscode, klachtenreglement en adressen verwijzen wij u naar de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten http://www.lvvp.nl.

Kwaliteitsstatuut

Bovenstaande zaken en meer zijn verder uitgewerkt in ons kwaliteitsstatuut. Per 1 januari 2017 zijn wij als GGZ aanbieders binnen de Zorgverzekeringswet verplicht dit statuut openbaar te maken. U vindt die van ons hier:

kwaliteitsstatuut-r-horvath

kwaliteitsstatuut-praktijk-van-hoogstraten

Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bepaalt hoe organisaties met persoonsgegevens dienen om te gaan. Hoe wij dit binnen onze praktijken hebben georganiseerd kunt u lezen in onderstaande privacy statements.

Privacystatement Psychotherapiepraktijk A. van Hoogstraten

Privacystatement Psychotherapiepraktijk R Horvath